ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)