ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี (ส่วนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีตำบลบ้านสวน เฉพาะหมู่ที่๘,๒,๕,๖,๗,๘,๙และ๑๐)