ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี