ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ งานบริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง