ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)