สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี