การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลาการกองสวัสดิการสังคม และบุคลากรในเทศบาล

พิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง
“บ้านสวนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทยใสสะอาด”

วันที่ 14 มีนาคม 2559

 

รายงานประเมินผลตนเอง(self assessment report) คู่กับแผน ป.ป.ช.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)