คู่มือปฏิบัติงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-เทศบาลเมืองบ้านสวน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ-งานธุรการ

คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ-อปท.

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้อเรียนทั่วไป

มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย

มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระเบียบเทศบาลเมืองบ้านสวน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการของเทศบาลเมืองบ้านสวน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบเทศบาลเมืองบ้านสวน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๑