ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านสวน
“เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข”
Happy Home Town

พันธกิจ
พันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป้นประชากรที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน

 

นโยบายของคณะผู้บิริหาร

นโยบายที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

นโยบายที่ 2 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นโยบายที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 5 ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

นโยบายที่ 6 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายที่ 7 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

นโยบายที่ 9 ด้านสันทนาการและการสร้างสังคมกีฬาพัฒนาสู่อาชีพ

 

ยุททธศาสตร์เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์
เทศบาลเมืองบ้านสวน

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีลักษณะเป็นวงกลมพื้นหลังเป็นสีเหลืองทองและสีเขียว ซึ่งมีความหมายถึงความรุ่งเรื่องอุดมสมบูรณ์และตรงกลางใช้นกยูงเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศบาล ตามตำนานของชุมชนเขาน้อย ที่เดิมมีเขาสองลูกติดกัน ลูกหนึ่งชื่อว่า “เขามยุรา”เพราะมีนกยูงอาศัยอยู่ และอีกลูกหนึ่งชื่อว่า “เขาน้อย” ปัจจุบันนกยูงสูญพันธ์และเขาได้หายไป เหลือเพียงชุมชนเขาน้อยและตำนานที่เล่าขานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เทศบาลเมืองบ้านสวน

         เป็นเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรีในปัจจุบัน เมืองบ้านสวน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ 

 • ตำบลบ้านสวน ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย

               หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก

               หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม

               หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน

               หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก

               หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม

               หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน

               หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา

               หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย

               หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง2820

               หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่

 • ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ 1 และ หมู่ 3) ประกอบด้วย

               หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า

               หมู่ที่ 3 บ้านหนองปีกนก

 • ตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ 1 และหมู่ 4) ประกอบด้วย

               หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน

               หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19.50 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของ อำเภอเมืองชลบุรี คือ ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองรี (บางส่วน) และ ตำบลหนองข้างคอก (บางส่วน)

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบางทราย และตำบลนาป่า อำเภอเมือง

 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเสม็ด และตำบลห้วยกะปิ

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองรี และตำบลหนองข้างคอก

 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

ลักษณะภูมิอากาศ

        สภาพภูมิอากาศเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื่น และฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาวนั้น จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.7- 29.9 องศาเซลเซียส

ประชากร

        ประชากรชาวบ้านสวนมีทั้งสิ้น 67,566 คน จากทั้งหมด 29,483 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการค้ามีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 45 รับราชการ ร้อยละ 15 อุตสาหกรรม ร้อยละ 11 อาชีพรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 29 สำหรับในเขตชานเมือง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างบางส่วนจำนวนประชากร ข้อมูลประชากรและครัวเรือนแยกตามเขตตำบล ดังนี้

สถานศึกษา

        สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวนหลายแห่ง และบางแห่งก็เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก โดยแบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้

 • สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 แห่ง คือ

          – โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          – โรงเรียนชลราษฏรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          – โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

          – โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

          – โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

          – โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

 • สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1 แห่ง คือ

         – วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

 • สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง คือ

          – ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์

 • ภาคเอกชนสังกัด สช. 9 แห่ง ได้แก่

         – โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         – โรงเรียนเมืองธารทิพย์พิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         – โรงเรียนเพชรวิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

         – โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         – โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

         – โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

         – โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

         – โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

         – โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

สาธารณสุข

          ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีหน่วยงานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 22 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล