สำนักการคลัง

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารแนบกรณีจดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์

ตรวจค้น รับรองสำเนา ใบแทน (ใหม่)

คำร้อง