รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลเมืองบ้านสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562