สำนักการคลัง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา๑ หมู่ที่๔ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้รับส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)