ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV

1. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
2. มัสยิดกลางชลบุรึ ม.6
3. สนามเด็กเล่นหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2 หมู่ 7