18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การอนุมัติโครงการจำนวน 19 โครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 , รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ได้ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 โครงการ และสรุปรายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือ รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมน…

17 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ตำบลบ้านสวน ตามโครงการ ตามติดพิชิตเบาหวาน (Nanny NCD) โดยจัดให้มี อสม.เชี่ยวชาญ ดูแลผู้ช่วยเบาหวานสีแดง ไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง Long Term Care ซึ่งเป็น Care Giver ทุกคนทำงานด้วยจิตอาสา และดูแลผู้ป่วยด้วยความเสียสละ อดทน ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน

17 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมน…