หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น(บ่อทราย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(หมู่๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคาอิเล…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 โครงการ ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแยกจาก ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๑๖ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓ (วิริยะดำรงค์) ข้างบ้านเลขที่ ๑๕/๑๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน ๒๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน 1 โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 15 โครงการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประก…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดภาคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก๓ (วิริยะดำรงค์)ข้างบ้านเลขที่ ๑๕/๑๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้า…

You missed