สำนักปลัดเทศบาล

สำนักการสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม