000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ไม่พบเรื่อง

                    วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ. 64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ณ ห้องประชุม ชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง