000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สังกัดเทสบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

              วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการชุมชน ตัวแทนการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งดำเนินการให้ความรู้ สาธิต พร้อมให้ปฏิบัติ การตรวจคัดกรองตนเองในการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ด้วยวิธีการแบบเร่งด่วน โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) ให้กับประธานกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง