000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)และภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

                    วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ. 64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ณ ห้องประชุม ชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง