Previous
Next

วันที่ 7 พฤภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และล้างถังขยะมูลฝอย บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน