000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ไม่พบเรื่อง

              วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน หลักสูตร การทำงาน/การประชุมรูปแบบออนไลน์ (E-Meeting) (วันแรก) โดยได้รับเกียรติจากคุณปิติ ปิยจิรภาส เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง