Previous
Next
ภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,000 โดส 
ให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19