Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ...
อ่านเพิ่มเติม
คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงาน FTI Expo 2022 ...
อ่านเพิ่มเติม
receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตาม ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19) เพิ่มเติมได้ที่ receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน  ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอกจำนวน ๒ ป้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังระเบียงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน (ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddling) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอก จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อ เจซีบี รุ่น ๓ CX-SUPEX ทะเบียน ตค ๓๓๔๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า (สีขาว) ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๔-๐๒๒๓ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง