Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยสแกน OR Code ในภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
แบบตอบรับความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายเหตุ - ส่งแบบตอบรับให้งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๘-๔๕๕๕ ต่อ ๕ - กรณีกำหนดวันฉีดวัคซีน จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ข้างต้น หรือ ส่งแบบตอบรับออนไลน์ผ่าน Google Frome คลิก : https://forms.gle/g3NAagPTeiAAFxer9 ...
อ่านเพิ่มเติม
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1000 KVA ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐๐ KVA ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆบริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผจ 5607 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 006-50-0004 จำนวน 1 งาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น FM๑JNNDทะเบียน ๘๓-๖๒๑๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR๓๔LXXXQ ทะเบียน ๘๕-๘๓๕๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง