Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ...
อ่านเพิ่มเติม
คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส. ๒) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เรื่อง ของขายทอตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สคบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตาม ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19) เพิ่มเติมได้ที่ receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ประจำวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓๒ ซอย ๑ ข้างบ้านเลขที่ ๔๖/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านสวน-ศุขประยูร ๒๓ (มาลัยทอง)หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓๒ ซอย ๑ ข้างบ้านเลขที่ ๔๖/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้่างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน ๑๑ ซอย ๕/๓ หมู่ที่ ๔ ต.หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี มัลติทัชสกรีน จำนวน ๒ ชุด ด้วยว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ, สำนักคลัง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด