Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิซิ ทะเบียน ขร ๕๖๕๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ...
อ่านเพิ่มเติม
คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฏหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม) ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านเพิ่มเติม
receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตาม ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19) เพิ่มเติมได้ที่ receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน (22/11/2565) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน  ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๒๔๒ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ภายในหมู่บ้านจวนท้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ ๒๒/๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทปฎิทินชนิดแขวนตามดครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง บริเวณแยกโรงเรียนธารทิพย์วิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกด้านหน้าและประตูกระจกด้านหลัง อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด