Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ที่ นร0108/5422 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564) สำนักกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีบทความดังต่อไปนี้ บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะบทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผ ...
อ่านเพิ่มเติม
ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กรมการปกครองได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลนามสงเคราะห์และชื่อภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป รายละเอียดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://allsmart.dopa.go.th/dopa_directory ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมมพันธ์ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กรมการปกครอง ได้จัดทำข้อมลูสารสนเทศ เกียวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นภาษาไทยคู่กับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร เพื่อเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตาพภาพดังกล่าว ...
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตาม ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19) เพิ่มเติมได้ที่ receiptประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ๒ และทางเท้าพร้อมคันหิน โดยวิธีคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง