Previous
Next

นวมินทร์เก่งกล้า ปิดตาวัดป่าลือไกล พระใหญ่วัดธรรม เด่นล้ำเขามยุรา รักษ์ป่าชายเลน

ประม

วารสารที่นี่บ้านสวน

วิดิ

Previous
Next

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยสแกน OR Code ในภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
แบบตอบรับความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายเหตุ - ส่งแบบตอบรับให้งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๘-๔๕๕๕ ต่อ ๕ - กรณีกำหนดวันฉีดวัคซีน จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ข้างต้น หรือ ส่งแบบตอบรับออนไลน์ผ่าน Google Frome คลิก : https://forms.gle/g3NAagPTeiAAFxer9 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สังกัดเทสบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลวขนาด ๑๐๐๐ KVAศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เฉลี่ยจำนวนวันละ ๙๐ ตัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖๑ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด KVA ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆบริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เฉลี่ยจำนวนวันละ ๙๐ ตัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖๑ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง