ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของจังหวัดชลบุรีและเครือข่าย ในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE อันมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานระดับประเทศ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนักและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)