ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal”

โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/

Cr. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย