000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลบ้านสวน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก.และภาค ข ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

            วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหนองตะโก ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ซอยบ้านสวนยามนิมิต ม.1

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ตารางสรุปยอดเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผ๔้ปฏิบัติราชแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล