Previous
Next

      เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (2 ปีซ้อน) นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประกวดนี้เป็นของสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้าน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ตารางสรุปยอดเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผ๔้ปฏิบัติราชแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล