Previous
Next

    นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม รวมถึงให้เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมทางการศึกษา และการจัดกิจกรรม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดโครงการฯครั้งนี้ ณ ลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน (โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน)

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ตารางสรุปยอดเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผ๔้ปฏิบัติราชแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล