000000000000000000000000000000000000

Previous
Next

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก.และภาค ข ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ Uncategorized, รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทสบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน

              วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ตารางสรุปยอดเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผ๔้ปฏิบัติราชแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล