Previous
Next

   22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 6/2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ตารางสรุปยอดเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ สรุปข้อร้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผ๔้ปฏิบัติราชแทน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ คำสั่งเทศบาล