ข่าวกิจกรรม Facebook

ประกาศจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจะจ่ายให้ท่านภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด