ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เข้าบัญชีของท่านตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป