ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เข้าบัญชีของท่านตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป