ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

30 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะเหล่ากาชาด พร้อมทั้งนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมลงเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามยึดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการกาชาดสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป