ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน