ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง เพื่อกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน รวมทั้งการแนะนำแนวทางดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง ให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้คงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดของกองทุน โดยเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุน