ข่าวกิจกรรม Facebook

6 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 1/2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ได้รับรู้ข่าวสาร มีการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกลุ่มแม่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก