ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

29 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน