ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมการควบคุม ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี (ยกเว้นเมืองพัทยา) เพื่อหารือหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในเบื้องต้นจะมอบเป็นเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการของผู้เดือดร้อนมากที่สุด พร้อมได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณกว่า 2 แสนครัวเรือน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี