ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ ให้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ วางแผน ดำเนินการงานอีกทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน