ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 ก.พ.63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ ให้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ วางแผน ดำเนินการงานอีกทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากเทศบาลครับ