ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน