ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆ คือ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน