ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน