ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ , รับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการ , พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนคนใหม่ให้หัวหน้าส่วนราชการได้รู้จัก ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน