ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด 3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน