ข่าวกิจกรรม Facebook

26 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีนายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ ซึ่งมีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน