ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล พร้อมทั้งปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวนต่อไป