ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆ คือ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 และเรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) .ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน