ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

“การมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่ปลอดภัย ในสถานประกอบการ”

3 วิธี เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ป้องกันปัญหายาเสพติด การดำเนินงานที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติด โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด