เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนพร้อมด้วย ผอ.สิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ชุมชนบ้านสวนพระยาสัจจา 

และชุมชนสงวนวงศ์โดยกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบเทศบาลเมืองบ้านสวนว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 

และเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ”ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564″

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันบูรณาการปัญหาและความต้องการจากชุมชน ผ่านเวทีประชาคมตำบล นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยมีชุมชนเข้าร่วมได้แก่ ชุมชนสุขนิมิตต์ , มรกตใต้ , บางแสน และชุมชนพันสอง