ข่าวกิจกรรม Facebook

27 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของเทศบาลและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬาเตะลูกโทษ ชู๊ตบาสเกตบอล และการประกวดขวัญใจสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม