ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยการร่วมกันปล่อยพันธ์ลูกปูม้า ณ พื้นที่ป่าชายเลน ท้ายซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 33 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี