ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 ก.ค.63 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมคัดกรองโรคเมตาบอลิก/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (NEW NORMAL) ให้แก่ประชาชนในเขตตลาดบ้านสวน ซอย12 หมู่ที่ 6